Zbiralnikov prahu

Preden je prikljuèen celoten organizem na obmoèju odpra¹evanja, je treba namestiti ustrezen sistem za ekstrakcijo prahu. Pravi naèin, to je sistem, ki je posebej zasnovan, individualno prilagojen potrebam stanovanja s posebnim opra¹evanjem.

Oblikovanje sistemov za ekstrakcijo prahu je storitev, ki jo je treba naroèiti dobrem in¾enirskemu podjetju. Preden se bo urad in njegovi zaposleni najprej ukvarjali z naèrtovanjem telesa, morajo razumeti hi¹o in opraviti podrobne raziskave in analize. Pri izbiri ustreznih prezraèevalnih strojev je treba na zaèetku seznaniti s specifiènostjo domaèe proizvodnje in izvesti prva projektna dela na podlagi opa¾anj in opazovanj. Vse bi moralo biti toplo in enostavno, tako da bo v prihodnosti naèrtovani sistem za ekstrakcijo prahu programiran v dobro znani ustanovi. Med temi predprojektnimi analizami je najpomembnej¹a ocena hitrosti zraka v onesna¾eni notranjosti, pomembno je, da se ¹tevilo izmenjav zraka v prostoru skupaj s pogodbami sanepidu dodeli in oceni hitrost zraka v cevovodih, da se prepreèi kontaminacija v njih. Èe je tako dobro ocenjena in bo zagotovila vse informacije, ki jih potrebujete, se bo sistem za zbiranje prahu dobro oblikoval, uresnièil svojo moè v perspektivi in njegovi obratovalni stro¹ki ne bodo preveliki. Dober naèin odpra¹evanja je tudi pihanje v dvorano sve¾ega zraka in obnavljanje bogatega zraka pozimi. Z izbiro pravih naprav za rezanje in ustreznih zbiralnikov prahu je zrak pomemben ne le za èi¹èenje, temveè tudi za obnovitev odprtega ali sve¾ega zraka v konstrukciji. Pravilno zasnovan sistem za odstranjevanje prahu, ki ga je odobril vodstveni delavec tovarne, je vse, kar je ostalo, da ga namestimo in shranimo ter oèistimo, da oèistimo njegovo zama¹itev in po¹kodbe pri delu. Zahvaljujoè tak¹ni napravi, bo vsa izèrpavalna in prezraèevalna oprema delovala brez okvar, vsi pa bodo opravljali svoje delo in ljudje jo bodo sprejeli v dobro oèi¹èenih prostorih.