Zahteve za gostinske objekte

Programi gostinstva se prito¾ujejo nad naèrtom upravljanja druge vrste gastronomskih objektov, kot so: kavarne, restavracije, picerije, gostilne, hoteli, hotelske restavracije ali bari.Idealne so za manj¹e prostore, pa tudi za velike prodajne mre¾e po vsej dr¾avi. Trenutna orodja so zelo pogosta, opremljena s segmenti, ki so prilagojeni knjigi o dolgih odmerkih obmoèij za storitve za stranke.

Gastronomski programi v veliki meri izbolj¹ujejo vodenje in knjige na vseh vodstvenih in servisnih mestih. V celoti se spra¹ujejo o delu kraja skozi ves èas in obna¹anje. Zahvaljujoè tem sistemom se udobje gostinskih storitev zagotovo dvigne, v njih pa se zadr¾uje bivanje v lastnih prostorih. Moduli, pridobljeni v programski opremi, moèno izbolj¹ajo uèinkovitost dela kuhinjskega osebja in storitev, zahvaljujoè trenutnemu èasu obdelave naroèila je veliko kraj¹i kot v prostorih, ki ne uporabljajo gostinskih sistemov. Analiza ¾elja in ¾elja na¹ih gostov bo bistveno izbolj¹ala in olaj¹ala naèrtovanje zanimivega menija.Catering programi dobro delujejo z novimi raèunalni¹kimi metodami, kar izbolj¹uje delovanje vsakega servisnega trenutka. Ne ¾elijo namestiti dodatne programske opreme ali imeti visokih razredov elektronske opreme. Njihove ¾elje so praktièno nepomembne, zaradi èesar je njihova ustvarjalnost praktièna v kateremkoli celo premo¾nih prostorih. Seveda je uporaba profesionalne opreme, kot je, med drugim, mre¾a kuhinjskih monitorjev - prikazovanje naroèil, v veliki meri zmanj¹ala èas storitve in lov za naroèeno jed. Prav tako vpliva na bolj specifièen promet gostov med skupnimi mizami in v tem se dogaja poveèanje dobièka prostorov.Vsako gostinsko podjetje mora imeti program za izbolj¹anje delovanja prostorov. Ne samo zaradi finanènih pomoèi, temveè tudi zaradi zmanj¹evanja èlovekovih dol¾nosti, kar je seveda preveè. Modeli tega standarda so ¾e prej omenjeni, niso dragi, ne potrebujejo nobene posebne opreme, v pogodbi pa lahko iz njih èrpate tudi hi¹e z majhnim proraèunom.