Spletno trgovino na blagajni

Z uvedbo novih omejevalnih zahtev glede blagajn, jih morajo mala podjetja uporabljati. Vsa podjetja, katerih letni dohodek presega 20.000 Cilj PLN je obveznost registracije na davènem napravo.

V primeru, da se je aktivnost zaèela v vrstnem redu leta, se denarna omejitev, na katero je odstopila od vodenja evidenc z blagajno, izraèuna sorazmerno z zneskom izvedenih kampanj za celo leto.V zvezi z zadnjo skupino majhnih pisarn je prisiljena uporabljati s blagajnami. V takih primerih obièajno ne plaèujete za nakup velikih, zapletenih blagajn, ker lastniki teh podjetij i¹èejo prihranke v kateri koli fazi. Fiskalne blagajne najcenej¹ih podjetij ponujajo naprave, namenjene posebej mladim podjetnikom. V tej fazi mora podjetnik preiti na raziskovanje, kaj zahteva od finanène institucije, tudi v katerih razlogih se bo ta znesek uporabil. Ponudba teh zneskov je celo velika. Lastnik podjetja namerava izbrati. Za tak¹ne blagajne je znaèilen srednje velik premer in precej manj funkcionalnosti. Cene se gibljejo od nekaj sto zlotov do pribli¾no ene in pol tisoè. Na voljo so v prenosnem registru, ki se lahko v prodajnih pogojih nahaja v prostem prostoru, kjer se mora prodajalec nenehno premikati, samo tisti, ki so zgrajeni v smislu uporabe v prostorih, kjer lahko nastavite tak¹no blagajno. V dejstvu teh ¹tevilk proizvajalec pogosto daje pravo temperaturo, v kateri lahko kolièina prevzame, saj je ni mogoèe vedno vzeti na izjemno pomembnih zmrzah. Poleg tega imajo taki blagajni tudi vodotesne tipkovnice v primeru de¾ja.

Blagajna, posveèena lokalnim podjetnikom, ima majhne mo¾nosti. Kot vsak blagajni vzpostavi dvojnik prejemkov, ki ga je treba hraniti za poravnavo pri Davènem uradu. V najmanj¹ih primerih so najmanj¹e kopije usmerjene v elektronske kopije, tako da so velikosti blagajne kompaktne. V veèjih kolièinah obstaja mo¾nost tiskanja dvojnika na naslednjem papirju.

LibreCoin

V takih blagajnah so funkcijski gumbi in mo¾nost shranjevanja blaga. Te izjemno zapletene blagajne se lahko integrirajo z raèunalnikom, povezujejo èitalnike èrtne kode ali elektronske lestvice. Blagajni¹ki register je ¹e vedno mogoèe vkljuèiti v plaèilni terminal. Zahvaljujoè tem polnim mo¾nostim lahko celo majhna podjetja privo¹èijo, da vodijo evidenco o prodaji na primeren naèin.