Sekretariat za arheologijo

Sekretariat je skoraj v nekaterih institucijah in dejavnostih nov, saj je zaradi njega sprejemljiv pravilen pretok dokumentov, potrebnih za upravljanje celotne organizacije. Delovanje sekretariata je treba prilagoditi nekonvencionalnim metodam komunikacije danes, pa tudi izpolnjevanju zahtev glede uèinkovitega in moènega pretoka informacij.

Za sekretarja urada je internetni program najbolj koristna re¹itev, saj bistveno poveèa uèinkovitost knjige z dejstvi. Posebna programska oprema za sekretariat je lahko veè funkcij, med katerimi je treba omeniti naslednje:• evidence dokumentov (npr. Naroèila, ponudbe, prito¾be, dokumenti zaposlenih,• Dopisni register (dohodni in odhodni,• Register nabavnih in prodajnih raèunov,• Register izvajalcev,• Imenik notranjih stikov,• Elektronski adresar (z mo¾nostjo obravnavanja ovojnic,• Razpored sestankov,• Vzorci pisem in materialov.Po naèrtu ima oseba, odgovorna za delo sekretariata, predvsem ponudbo zelo velikega ¹tevila vsakega besedila in vsakega dopisa, zahvaljujoè urejenim registriam z avtomatsko funkcijo iskanja. Program spreminja kro¾enje internih dokumentov v korporaciji, kar je vsekakor pomembno za podjetja z veliko skupino in pomembno stopnjo zaposlenih. Ustvarjanje dokumentov in po¹iljanje velikega ¹tevila korespondence prav tako preneha biti tema. To veènamensko orodje lahko uporabite za prilagoditev vseh imen in slogov sekretariata posameznim primerom. In kar je najpomembneje, zahvaljujoè spletnemu shranjevanju dokumentov lahko znatno zmanj¹ate kolièino papirja, ki se uporablja v podjetju, in ¹tevilo veziv.