Ramanski mikroskop

Mikroskop se nana¹a na ogled majhnih predmetov, ki so ponavadi nevidni s prostim oèesom, ali za opazovanje podrobnosti manj¹ih predmetov. V trenutnih fazah je zdaj veliko vrst mikroskopov (akustièni, holografski, polarizacijski, stereoskopski in veè, vendar je bil prvi v preteklosti optièni mikroskop.

Denta SealDenta Seal Celovito zobno zdravljenje, ki bo prineslo nazaj Hollywood nasmeh

Ti tipi mikroskopov uporabljajo dnevno svetlobo za vadbo predmetov, ki jih preuèujejo, in njihovi sinovi in oèetje - Zacharias Janssen in Hans Janssen - Nizozemci, se ¹tejejo za njihove avtorje. Zgradili so svoj prvi mikroskop okoli leta 1590, dali so le 10x poveèavo in niso na¹li nobene uporabe trenutnega obèutka. Antonie van Leeuwenhoek je na tem podroèju naredil toèko, naredil novo obliko bru¹enja in poliranja tankih leè, kar je povzroèilo 270-kratno poveèavo. V sedanji obliki je Nizozemec izbolj¹al mikroskop, zaradi èesar je bilo veliko znanja in poveèanja biologije. Njegovi mikroskopi so bili ustvarjeni drugaèe od obièajnih iz tistega èasa. Pomembno je, da omogoèite preveè uporabnega poveèevalnega stekla. Leeuwenhoekov mikroskop je bil narejen samo od leèe in predmet, ki ga je treba pregledati, je bil postavljen nasproti leèe, njegovo posodo pa je bilo mogoèe plaèati z dvema palaèinkama. Instrument je imel dol¾ino 3-4 cm ali pribli¾no 7-10 centimetrov. Drugi trenutek v obliki mikroskopov je nastal, ko so v njih uporabljali elektrone. Prvi mikroskop tega tipa - elektronski mikroskop - so zgradili Ernst Rusk in Maks Knoll leta 1931 v Berlinu. Silikonska revolucija je temeljila na uporabi elektronskih mikroskopov. hkrati so opazovali najmanj¹e strukture celiènih organelov. Iz èakalnih vrst leta 1982 je bil zgrajen prvi tunelski mikroskop. Njegovi organizatorji so bili znanstveniki iz Gerda Binninga in Heinricha Rohrerja, ki so bili zaposleni v Zürichu. Zahvaljujoè takim mikroskopom obstaja tridimenzionalna podoba struktur, ki se sooèajo z lastnimi atomi. Nato so bile razvite ¹tevilne skupine tega mikroskopa, ki omogoèajo ogledovanje stvari v moèi nanometra. Sodobni raziskovalci pravijo, da bo razvoj mikroskopije spro¾il razvoj nanotehnologije, ki naj bi na¹la izvedbo in vplivala na predpostavko na¹ega ¾ivljenja.