Raeunovodska dru ba na pav alni ravni

Lastniki podjetij pogosto i¹èejo raèunalni¹ki program, ki jih bo re¹il iz monotone in bralne ure, hkrati pa bo vodil raèunovodske evidence in sezname z davènim naslovom. Raèunovodski sistemi izpolnjujejo vse primere zelo razliènih prejemnikov, vendar so povezani s pro¾nostjo in enostavnostjo uporabe. Kar je zelo pomembno, so prilagojene pomembnim modelom in so dovolj obèutljive, da zadovoljijo potrebe najhitrej¹e mo¾ne skupine uporabnikov. Ponudba je namenjena tako podjetjem, ki vodijo popolne raèunovodske izkaze, kot institucijam, ki v celoti plaèujejo knjigo prihodkov in odhodkov, tj. Na podlagi enotne davène stopnje.

Raèunovodstvo Enova je celoten spekter funkcij, ki so potrebne za varno vodenje trgovalne knjige: od vodenja naèrtov raèunov, z zmanj¹evanjem in obraèunavanjem, ravnanjem s poravnavami, do servisiranja osnovnih sredstev.

Enova je zelo priljubljen sistem z novim vmesnikom, ki zagotavlja najbolj¹o funkcionalnost in priroènost dela. Zahvaljujoè intuitivnemu ustvarjalcu sistema, zaèetek dela s programom ne bo problem tudi za nekaj izku¹enih uporabnikov.

Ta naèrt v primerjavi z naslednjimi zagotavlja veliko veèjo pro¾nost. Poleg popolne funkcionalnosti osnovnega sistema to omogoèa izdelati lastna poroèila in izpiske, opisati poslovne dogodke na specifièen naèin, opraviti analizo zapisov glede na razliène odnose z uporabo ti lastnih poljih ali poravnave poravnave v stopnjah ali jih registrirajo glede na svoje lastne vrste. Prav tako je mo¾no uvesti va¹e re¹itve.

Osnovne znaèilnosti raèunovodskega programa:izvajanje KPiR ali enotne davène registracije;pregledovanje in obraèunavanje evidenc DDV: nakupi, prodaja, gotovinsko knjigovodstvo, popravki DDV, ki niso bili potopljeni v sezoni;evidence osnovnih sredstev ter notranje in pravne vrednosti;standardna plaèilna slu¾ba;storitve gotovinskih in negotovinskih gotovinskih transakcij, gotovinska poroèila;izdajanje ZUS izjav in mo¾nost izvoza plaèniku.