Raeunalni ko risanje

Druge vrste dela zahtevajo razliène vrste specializirane raèunalni¹ke opreme.

Tu ne govorim o raèunalnikih, ki so v sedanjih èasih potrebni v vrednosti v vsakem podjetju, celo v tem majhnem podjetju, in ¹e bolj specializirani opremi, kot so davène blagajne. V primeru kakr¹nih koli elektronskih naprav je dobro prepoznati trg pred nakupom in ugotoviti, kaj nam lahko ponudi. Velika konkurenca pomeni, da nova podjetja zagotavljajo to ali posebno podobno opremo po precej razliènih cenah. Zato je vredno iskati prodajalce, ki lahko ponudijo dobre naprave, privlaèna in ugledna podjetja, za malo denarja. Cena fiskalnega tiskalnika je od tisoè do celo veè tisoè zlotov. Pred nakupom morate razmisliti, kateri kos pohi¹tva - kateri parametri in vrednosti so potrebni za delo. Na primer, druge blagajne bodo potrebne za trgovino, druge za lekarno in druge za prodajo storitev. V izbranih situacijah se je vredno odloèiti za drugo opremo ali blagajne, ki sodelujejo z raèunalniki. V primeru trgovine z ¾ivili je vredno vlagati v ¾ep s èitalnikom èrtne kode. Tudi fiskalni tiskalnik za lekarno je odlièna re¹itev. S spremembami pri prodaji majhnega ¹tevila storitev ni treba vlagati v dodatne naprave - le lahka in majhna blagajna. Cene blagajn, podobno kot nove elektronske naprave, so odvisne od njihove narave, velikosti in ¹tevila funkcij. Nizke in majhne naprave bodo obièajno dostopnej¹e od tistih moènih in te¾kih naprav, ki vsebujejo specializirano programsko opremo. Dobro je poznati trg pred nakupom in poiskati prodajalce, ki ponujajo najni¾je cene, vendar je vredno preuèiti, ali potrebujete zelo zapleteno (in edino dra¾jo napravo. Pri nakupu raèunalnikov, telefonov, blagajn ali drugih naprav se morate zavedati, da jih lahko pre¹tejete v stro¹ke izvajanja kampanj.

Multilan Active

Upo¹tevati je treba, da je mogoèe nekatere naprave vkljuèiti v amortizacijske stro¹ke, ne moremo odbiti celotnega zneska, ki je bil vzet za nakup, takoj. V primeru registrskih blagajn je vredno vedeti, da je pomembno pridobiti do 90% povraèila stro¹kov nakupa.