Proizvodni proces izvirske vode

Zbiralniki prahu so enaki med najveèjimi skupinami industrijske opreme. Zahvaljujoè visoki izbiri aplikacij, se lahko v mehanski tehnologiji odstranijo od prahu, skozi telo pa tudi s pomoèjo stisnjenega zraka.Industrijski zbiralniki prahu so zbiralci prahu, ki se uporabljajo v praktièno vsaki industriji, v kateri je problem s kontaminiranim zrakom med proizvodnim procesom.

Goji cream

Najpogostej¹i so tako imenovani zbiralniki prahu, ki se uvajajo predvsem v les in pohi¹tvo, odlièno uresnièujejo na¹o osebo in pridobivanje razliènih vrst prahu, npr. Plastike, odpadnega papirja, itd. celotne proizvodne hale in lahke stacionarne dele, ki se uporabljajo posamezno za dane stroje.Industrijski zbiralniki prahu majhnih dimenzij (ti kartu¹e so drugaèen naèin za te vrednosti, o katerih je treba pisati. Kljub relativno majhni velikosti imajo velik prostor za filtriranje. Najbolj¹i so za vadbo v tankih in nizkih prahih. Podobno kot kasetni separatorji prahu, ki delajo z nizko koncentracijo prahu.Veèje naprave (npr. Cikloni najdejo uporabo predvsem pri tehnologijah, pri katerih je velik del erozijskega prahu sestavljen, npr. V energetiki, pri delu z nepakiranimi gradbenimi materiali, v koksarstvu, livarstvu, premogovni¹tvu itd.Izvajajo lahko eksplozivno vsebino, kar pomeni, da so izdelani v skladu z pravilom ATEX. Glavne razlièice so bile ¾agovina, lesni èipi, bru¹enje prahu z opilki drugih materialov, tako imenovani. oljna meglica, varilni plini itd.Najnovej¹e filtrirne zbiralnike prahu z modularno konstrukcijo odlikuje moèna oblika in veènamenskost. Obstaja mo¾nost uporabe razliènih oblik, èe jih potrebujete za servisiranje, naèin praznjenja in èi¹èenja filtrirnih tulcev.Industrijski zbiralniki prahu igrajo pomembno vlogo: omogoèajo ohranjanje miru in higiene na trgu proizvodne hale, v zimskem èasu pa v recirkulaciji, da se povrne topel zrak.