Program za izdajanje raeunov linux

Program za izdajanje raèunov vam omogoèa izdajanje drugih vrst raèunov v hitrih, pravih in prilagojenih postopkih. Modul Comarch ERP Optima je izredno odprt za uporabo. Zahvaljujoè temu lahko dokumente postavite v neki valuti.

Aplikacija je prisotna v vseh, ki so sinhronizirani z razliènimi elementi sistema Comarch. Podatki se posodabljajo na celotnem obmoèju, zaradi èesar je raèunovodska storitev preprosta. S poudarkom na funkcionalnosti (prodaja in nakupne mo¾nosti, spletna izmenjava dokumentov je ta element med uèinki tega standarda izbira najbolj¹ega na trgu.Dodatno orodje, ki je namensko prodajno okno, vam omogoèa, da predstavite vsa znanja in dokumente, povezane z doloèeno stranko. To je koristna re¹itev za raèunovodje. Poleg tega ima ta program tudi funkcijo tiskanja. Vse to je storjeno, da naroèilo moèno olaj¹a delovanje podjetja ali pisarne in naredi delo bolj prijetno.Program Comarch ERP Optima Invoices je idealen predvsem za ¹ibka in srednje velika podjetja, kjer raèunovodstvo ni velikodu¹no in ljudje potrebujejo sodelovanje in pomoè. Tak¹no delo je danes modul za raèune kot program za uvrstitev in fakturiranje, ki ljudem olaj¹a delo in zmanj¹a mo¾nost napak. Program vam omogoèa hitro izdajanje raèunov skupaj z njihovo takoj¹njo korekcijo in tiskanjem.Raèunalni¹ka programska oprema Comarch ERP Optima bo kupila: izdajanje raèunov za prodajo in nakup, fiskalizacijo za fiziène osebe, ravnanje z vsemi zadevami v zlitih in tujih valutah, izdajanje popravnih dokumentov (popravki: kolièina, podatki, vrednost, cena, stopnja DDV, popust itd. nakup in prodaja z izbiro standardnih oblik plaèila (prenos, od¹kodnina, gotovina ter tiste uporabni¹ko doloèene programske opreme in upravljanje registra pomoèi in izvajalcev.