Program brezplaenega izdajanja raeunov

Na lastnem trgu obstaja velika konkurenca na podroèju izdajanja raèunov. Trg ponuja brezplaène in brezplaène programe. V dana¹njem èlanku bom razpravljal o drugi skupini programov, ki so odgovorni v prostih skupinah. Pomemben element obravnavanih projektov je program za obraèun DDV "Draco".

Ta program je namenjen tudi izvajanju prodajnih dokumentov v storitvenih in komercialnih podjetjih. Na ¾alost je znaèilnost tega programa naèin vodenja skladi¹èa. Program ima ¹tevilne druge uporabne funkcije. Tako obstajajo raèuni za DDV in popravek prodajnih dokumentov, plaèilni dokumenti KP in cene KW, gotovinska poroèila, neobrestni akcijski dokumenti, plaèilni raèuni, pa tudi vodenje dokumentacije strank in materialov ter generiranje razliènih oblik nakazil v sodobnih grafiènih poroèilih. Zahvaljujoè uporabljeni funkciji doloèanja naèina o¹tevilèevanja raèunov se njihovo vzpostavljanje s pomoèjo lastnih komentarjev hrani veliko la¾je, kot si ga lahko zapomnimo v primeru programov, ki jih ne nudijo. Druga bolezen programa za izdajanje raèunov Draco je pomanjkanje izvedene blagajne. Programska oprema za obraèun DDV je popolnoma opisana v prilo¾enem priroèniku. Preprost program za izdajanje raèunov je v dveh razlièicah. Na zaèetku, ki je svoboden, najdemo omejeno kolièino dela po seznanitvi, s katerim lahko ugotovimo, ali bo vsa skupina tega naèrta primerna za nas. Èe ne bi bilo, vam niè ne bi prepreèilo izbire programske opreme, ki jo je ta proizvajalec zagotovil za programe za izdajanje raèunov. Program DRAKA - raèun za DDV je priznala ¹iroka paleta uporabnikov. Programska oprema, ki je vidna na spletnem portalu z naèrti, se ukvarja z neomajnim interesom uporabnikov. Na spletnih portalih lahko najdemo brezplaèno skupino te programske opreme, ki smo jo do sedaj prenesli ¹estdeset ¹est tisoèkrat!