Prevodno delo lublina

ero-fertil.eu ErofertilErofertil - Izjemno uèinkovit naèin za doseganje maksimalne moèi!

Prevajalèevo delo je izjemno pomembna in zelo odgovorna naloga, saj mora ta vpliv prehoditi med tema subjektoma pomen enega od njih v obratu drugega. Tisto, kar se dogaja v notranjosti, ne sme toliko ponoviti besede, kot je bilo reèeno, temveè posredovati pomen, vsebino, bistvo izraza in potem je veliko veèja. Tak¹ne ¹ole so v komunikaciji zelo pomembne tako v kognici kot tudi v njihovih motnjah.

Prevod je zaporeden. Kak¹en je torej preveè prevodov tudi glede tega, kaj zaupajo v preprosto lastnino? Ko govorimo iz glave, prevajalec poslu¹a doloèeno znaèilnost te pripombe. Nato lahko vodi zapiske in si zapomni le tisto, kar ¾eli govoriti. Èe ta zakljuèi en vidik va¹ega mnenja, potem je vloga prevajalca ponoviti svojo idejo in vsebino. Kot ¾e omenjeno, ni treba, da je isto ponavljanje. Zato mora biti, da je smiselno, da se naèelo in dajati izjave. Po ponavljanju govornik nadaljuje z govorom in ga ponovno preda uèinkoviti skupini. In vse se dogaja sistematièno, dokler se odgovori ne re¹ijo ali odgovori sogovornika, kar pomeni v dostopnem stilu, in njegovo mnenje se komentira in uveljavlja glede na ¹tevilko osebe.

Tak¹en naèin prevajanja je njegova lastnost in prednosti. Pomanjkljivost je, da se redno premika. Fragmenti izrekanja, vendar lahko ti segmenti razbijejo koncentracijo in se osredotoèijo na pozornost. S prevajanjem nekaterih besedil se lahko zlahka raztresete, nekaj pozabite ali pa samo premagate ritem. Vendar lahko vsi vidijo vse in komunikacija je ohranjena.