Poznavanje navodil o pisarni ki podpori davenih zbornic in pisarn

Ko zaènemo knjigo z enovskim sistemom, smo vedno z njo povezani z vsemi podatki in dobro opredeljenim stavkom. In kot pri vsaki nadaljnji ¹tudiji, gremo skozi veè stopenj spoznavanja. Zaèen¹i z nezavedno nesposobnostjo, ko slepo posku¹amo doseèi svoj cilj, potepati po vdolbinah strukture, o kateri nimamo pojma. Postajamo v novih mre¾ah in gori v bli¾njih in preprostih ulicah.

Zbiranje znanjaKo imamo dovolj èasa, da unièimo sebe in uresnièimo gro¾nje, gremo v stanje zavestne nezmo¾nosti. I¹èemo vodnike ali druge smernice. Zbiramo misel in korak za korakom, posku¹amo jo zagotoviti. Zelo udobna faza. Vrgnemo se v utrjene poti po opisanih vzorcih. Skupina uspehov brez konkurence. Obèasno nenehno dobivamo nove informacije in jih posku¹amo uporabiti. Pre¹tejemo nezgode in se spet vrnemo k tutorstvu. Vèasih dovolj zakopam v iskanju informacij. Zlasti ponavljamo napake, preverjamo in gremo na drugo raven. Z nenehnim ponavljanjem vstopamo v uèinkovitost in pridobivamo nezavedne spretnosti. Zdaj vse poteka gladko. Na¹a misel je ¹e vi¹ja. Ne bojimo se resnih izzivov. Vèasih se zgodi, da smo lahko tudi malo dobri. Tak¹no zaupanje ¾ivi v nas. Konec koncev so tak¹na obmoèja, bele lise, kjer tudi na¹a noga ni tekla. Podroèja prvenstva, ki so rezervirana za zavestno spretnost. Informacije v èudoviti obliki. Umetnost in absolutna gotovost. Tako potekajo vsi kognitivni procesi, ki niso povezani z bli¾njimi predispozicijami. Procesi, ki niso povezani s poljem.

Spoznavanje sistemskih strukturEnako je z naèinom. Kako spoznati vsako strukturo. Obiskati morate zanimive kraje in obièajne. Tudi, ko vsa orodja dobijo "prstne odtise". Narobe je seveda, da lahko prièakujemo podporo tehniène ekipe. Uporabnost sistema se ¹e vedno obravnava kot nova izvedba. Optièni prièe prièajo o inovativnosti. Nekateri ljudje uporabljajo tak¹ne izraze kot "revolucija" v evforiji. Karkoli se boste prito¾ili zaradi pravil, bomo izvedeli tako, da bomo organizem pripeljali v lastnino in ga napotili na zmago na prvenstvu.