Potovalna fotografija

Biti dr¾avljan sveta se obvezuje. ®ivimo v svetu, v katerem vo¾nja v najbolj mirnih kotièkih sveta nima veè le nerealnih otro¹kih sanj. Da bi se premaknili na povsem drugaèno resnico, se nam ni treba veè zatekati k knjigam, dovolj je, da gremo na letalo in po nekaj urah, ki smo jih pre¾iveli na nebu, se bomo ustavili na kopnem, da bi spoznali razliène kulture, ki so visoko 180 stopinj. Zato je pomembno, da se nauèimo jezikov drugih in jih uporabimo v komunikacijskem stanju.

Po novih podatkih je na svetu 201 dr¾ava. Mnogi izmed njih imajo poleg loèenih primerov in sistemov tudi svoj individualni, edinstveni uradni jezik, vèasih veliko veè kot en. Na njihovem obmoèju so se razvila tudi regionalna nareèja, kot je na primer ka¹ubsko ali ¹lezijsko nareèje. Na ¾alost nihèe ni pri¹el na svet z nadpovpreènim, celo izjemnim spominom, kar mu je omogoèilo, da je obvladal veè kot sto jezikov. Èe se temu bolj realistièno pridru¾imo in analiziramo, da je moja najljub¹a okolica lahko opaziti, da bo med na¹imi sosedi te¾ko najti osebo, ki ima definitivno veè kot tri tuje jezike.Opravljanje nekaterih poklicev je neloèljivo povezano z obièajnim odnosom z bitji iz oddaljenih kotièkov sveta. Èe ne vidimo sebe kot hiperpoliglot, ne govorimo odlièno v angle¹èini, nem¹èini, franco¹èini, ¹pan¹èini, norve¹èini in italijan¹èini in nam bo pomagal tolmaè. To je zaposleni, ki nas lahko spremlja na poslovnih sreèanjih z oddaljenimi partnerji in redno prevaja besede, ki jih predlagata obe strani. Tak¹na re¹itev je, da je prava, v dr¾avi, èe hoèe, da naredimo moèan vtis in profesionalno izstopimo, pametnega telefona ne vzamemo v obliki aplikacije za pametne telefone, izjemoma pa ne bomo zahtevali, da sogovornik bele¾i vsako izjavo, tako da lahko ovire preverjajo njeno predstavitev v podanem jeziku pod pazduho. Tolmaè ne bo le izbolj¹al vodenja podjetij, temveè bo tudi v oèeh uporabnika izgledal kot zaupanja vredna oseba.