Poslovni register ministrstva

Poljski trg je poln naprav, ki se uporabljajo za bele¾enje gospodarskih kampanj. Programska oprema je zato ¹iroko uèinkovita in prilagojena potrebam trga. V dana¹nji razpravi bomo obravnavali programsko opremo za izdajanje raèunov.

Programi izdajanja raèunov u¾ivajo stalno popularnost. Tako velika podjetja kot tudi nizka in mikro podjetja so pripravljena vlagati v privlaèen program. Po njegovem mnenju je naèrt ne le uèinkovitej¹i in moènej¹i, temveè tudi prepreèuje in zmanj¹uje mo¾nost napake pri obravnavanju raèuna. Trenutno so programi vidni na platformi Windows XP, Windows Vista, Windows 7 in 10. Program, ki je na voljo, obstaja na brezplaèni licenci, nato pa iz njega èrpa verjetno odjemalca brez obèutka o naravi posla. Za dobro idejo so znaèilne posodobitve v skladu z najnovej¹imi pravnimi predpisi. Tudi delo za uporabnika se nenehno izbolj¹uje v smeri ¹e bolj¹e in tesnej¹e uporabe programa. Pogosto imajo napredni programi druge mo¾nosti, kot so izvajanje sestankov, izdelava baze podatkov o stikih itd. Osnovni programi za izdajanje raèunov so zaradi nizkih stro¹kov zelo priljubljeni. Neomajna priljubljenost programske opreme je ¾e prenesla idejo ¹tiristo tisoè krat! Projektna datoteka sama po sebi ni izjemno velika. Vrne se le od ¹estindvajsetih MegaBytes, kar olaj¹a tudi zagon nekaterih starej¹ih naprav. Program, ki je bil prej znan kot FIT Faktura, je brezplaèen in obse¾en program izdajanja raèunov. Raèunski program v tej razlièici omogoèa, med drugim, izdajanje raèunov z DDV ter zadnje popravke in predraèune. ©e ena izmed mnogih programskih funkcij je gradnja potrdil, tiskanje etiket blaga in dokumentov za prenose. Program ponuja vodenje datotek za blago, storitve in izvajalce, poleg tega pa ima podporo za pomembno delo, povezano z vodenjem CRM in mo¾nost generiranja ¹tevilnih poroèil. Za napredne stranke je zanimiva vrednost naèin urejanja parametrov, kot so druge stopnje DDV in spreminjanje dokumentov. Projekt v svoji prvi in brezplaèni razlièici ponuja storitev v situaciji vaje. Ta vadnica je storitev, ki jo uporabljate. Edina pomanjkljivost blaga je pomanjkanje podpore za fiskalne tiskalnike v brezplaèni razlièici.