Poklicno prakso v izrednih tudijah

Vloga èlove¹kih virov na podroèju ¹tevilnih ljudi se nana¹a na staro, suho damo, na njeni mizi je zlo¾en kup razliènih dokumentov. Niè ni narobe. Veliko deklic raje tak¹no razvojno pot in kup dokumentov nas nadomesti s shranjenimi datotekami v raèunalniku. Delodajalci pogosteje postavljajo svoje zaposlene, jim nudijo usposabljanje, zagotavljajo dobro branje. V primeru uslu¾benca je ¹e posebej prenosni raèunalnik, poslovni telefon in dober program za èlove¹ke vire.

Vodenje osebnih datotek v korporaciji, poravnava plaè, izdajanje dokumentov je neloèljiv del vsakega posla. Zato delodajalci èim bolj zmanj¹ajo tveganje za nekatere pomanjkljivosti na zadnjem podroèju. Dober projekt za kadre je èas, ki ga zaposleni zelo razbremeni, in s tem namesto, da bi veliko èasa porabili za roèno pisanje besedil, iskanje potrebnih informacij ali potrdil o rokopisu za goste, se lahko osredotoèijo na bolj ustvarjalno in zanimivo delo. Dana¹nje kadrovske slu¾be so zelo moderne. Pogosto so mo¹ki, ki so tam zaposleni, pribli¾no trideset let plus so polni energije, navdu¹enje nad delom pa je tudi zelo ustvarjalno. Kadrovska slu¾ba v enoti ni omejena le na pripravo dokumentacije, temveè skrbi tudi za razvoj zaposlenih, njihovo dobro poèutje in motivacijo za branje. Dana¹nji osebni delavci vse bolj izumljajo razlièna tekmovanja podjetij, organizirajo integracijska potovanja in vodijo usposabljanje za medosebne spretnosti za ljudi. Veèja ozave¹èenost je tudi zelo cenjena v podjetju, pogosto razbremeni konflikte v podjetju, prviè vidijo, kdaj ima èlovek te¾ave, lahko poslu¹ajo in svetujejo. Dober zaposleni v kadrovskem oddelku je odgovoren in gospodje so zelo plaèani za to osebo, kot smo prièakovali. Pravilna kadrovska politika v dru¾bi je bistvo njenega dela. Brez njega so èutili nekaj velikega kaosa. Tudi najbolj uspe¹na dru¾ba ne more delovati brez ustrezno delujoèega kadrovskega oddelka. Potem so zelo pogosto model za nove zaposlene.