Pakiranje nevarnih snovi

Inovativna industrija uporablja veè deset tisoè vnetljivih in eksplozivnih snovi. Parametri plinov in tekoèin v mnogih uspehih so popolnoma razumljivi in dokumentirani. Zato je identifikacija gro¾enj, ki izhajajo iz njihove prisotnosti med delom, razmeroma priljubljena. Stanje se ustavi z bolj zapleteno moèjo pri premikanju, skladi¹èenju ali predelavi razsutega materiala. V primeru na videz ne¹kodljivih snovi, kot so moka, les, sladkor, kakav, aluminij ali papir v strukturi prahu, predstavljajo veliko nevarnost eksplozije.

Industrijski sistemi centralnega sesanja se uporabljajo za obdelavo usedlega prahu s parketa, ravnih povr¹in in konstrukcije opreme in dvoran. Zato je cilj vzdr¾evanje higiene v delovnem stanovanju, vkljuèno z za¹èito delovnih ljudi in strojev ter dodatkov pred ¹kodljivimi uèinki prahu, v sodobnem tveganju sekundarnih eksplozij. Vsako podjetje, ki proizvaja industrijske obrate, mora izvesti in¹talacijo v skladu z veljavnimi standardi, ki jih vsebuje direktiva.

Pomembna naloga centralnega sesanja:- varovanje zdravja in biti ¾enske, ki v notranjosti zaslu¾ijo zaradi negativnih uèinkov prahu.- za¹èita strojev in naprav pred po¹kodbami zaradi motenj zaradi prahu, \ t- za¹èita konstrukcije in oseb, ki izvajajo dejavnost, pred uèinki nenadzorovanega izbruha cvetnega prahu.

Nevarnost nevarnosti eksplozijeÈe v procesu sesanja sodelujejo vnetljive ali eksplozivne snovi, plini, prah, tekoèe hlape ali hibridne me¹anice, obstaja velika nevarnost nenadzorovane eksplozije. Dogodek lahko nato spro¾i unièenje enote za zbiranje prahu in celotne enote. Po statistiènih podatkih so filtracijske enote in cikloni vkljuèeni v kakovost naprav z velikim tveganjem eksplozije.

Centralno sesanje in eksplozivna varnostKot je navedeno zgoraj, je ena od glavnih nalog centralne vakuumske èistilne naprave zmanj¹anje tveganja sekundarne eksplozije z odpravo ti ostanki prahu. Re¹itev tako hitro in v ognju poveèa varnost naprave, po drugi strani pa zmanj¹a stro¹ke, povezane z usklajevanjem procesne namestitve z zahtevami direktive ATEX. Enako je treba opozoriti, da mora pri uspehu vnetljivih in eksplozivnih prahov vgradnja centralnega sesanja izpolnjevati stroge zahteve direktive ATEX.