Olski mikroskopi

Diet Stars

Za tiste, ki se ne ocenijo z davènim uradom prek blagajne, servisna knjiga ne bo zagotovila bolj konkretnega priznanja. Tisti, ki se odloèijo, da bodo postali vatowcami, ali pa ponujajo tudi sadje in ponujajo storitve, ki jih bodo videli kot davèno blagajno kot nerezident, bodo sledili tak¹ni knjigi na fiksnem mestu. Pomisliti je treba na dejstvo, da ima lahko izguba storitvenega registra blagajne slabe posledice za vlagatelja. ©e posebej bodo obravnavali pomen, ko podjetnik posku¹a prikriti ta obrazec tako pred storitvenim podjetjem kot pri davènem uradu.

Storitvena knjiga je potrebna, ker vsebuje vse vrste pregledov in oskrbe. Danes lahko predstavnik davène uprave na platformi vnosov iz slu¾be odloèi, ali je poslovne¾ pravilno vodil evidenco ali ne. Torej, èe pridete do izgubljene ali po¹kodovane storitvene knjige, ne oklevajte in o tem obvestite urad. Predlaga se, da se ne samo poroèa o tem, da je knjiga izgubljena, temveè da jo ¹e vedno podate, kako je bila zadnja. To je vedno konec dol¾nosti, ki naj bi jih imel podjetnik v tej obliki.

Pomembno je, da tudi po poroèanju o izgubi v pisarni, imenujemo novo fiskalno blagajno, ki servisira in pregleduje blagajno. Njen predstavnik nam bo dal dvojnik. Kot je bilo omenjeno, je namen takega podjetja podpreti knjigo. Vendar, èe imate pomoè razliènih storitvenih podjetij za let, morate raèunati na dejstvo, da dvojnik knji¾ice lahko vsebuje vrzeli. Zato je najbolje, da se ta register vodi tako, da je vedno na prijetnem mestu, da ga ni dovoljeno ukrasti ali kjer nimajo vsi dostop do njega.

V primeru, da predstavnik davènega urada ugotovi, da obstajajo nepravilnosti v dvojniku, lahko zato povzroèi celo potrebo po vrnitvi dodatka za nakup blagajne. Poleg tega, èe se je podjetnik sam odloèil, da bo z naslovom plaènika DDV poravnal, je po takem incidentu preprièan, da bo moral odstopiti iz takega sistema vodenja evidenc.