Odbitek blagajne

Prodajalci imajo pomisleke in nadzor nad blagajno. Vendar pa vse ne gre v na¹e znanje in seveda bi nam bilo v¹eè. Blagajna je stroj - elektronska naprava, ki vèasih ne uspe.

raèunPreden se navadimo na prodajo na blagajni, ne gre preveè èasa. Èeprav je treba priznati, da nam jedi slu¾ijo veliko dela. Preberejo èrtne kode in nato natisnejo potrdilo ali raèun. No, samo ... potrdilo ali raèun? Stvar je bila preprosta in majhna, pa vendar v resnici ni dr¾ava. Ker se spra¹ujemo o tem, kaj bi morali stranki dati na blagajni ali na raèunu. Strokovnjaki hitijo z nasveti - pravijo, da bi morali izdati potrdilo o prejemu, vendar stranki dati raèun. Pomembno je, da izdajo raèuna za fizièno ¾ensko, ki ne vodi podjetja ali za kmeta pav¹alista, prodajalca ne oprosti obveznosti registracije prodaje na fiskalnem znesku. Konec koncev lahko stranka zahteva raèun - potem mu je izvirnik dostavljen.

prejemuKaj pa raèun? Fiskalni raèun se prikljuèi temu raèunu, ki se bo pojavil v dokumentaciji davènega zavezanca. v tej vaji se bomo izognili dvojnemu plaèilu davka za dano prodajo. Potrdilo je dokazilo o prodaji. Potrdilo, ki je vpisano v blagajno, se pogosto vlo¾i z zadevo za izdajo raèuna. Torej, v primerih primerov, obstaja tudi osnova za ogla¹evanje izdelka, ki se je izkazal kot pomanjkljiv, ali pa preprosto ne izpolnjuje prièakovanja stranke. Potrdilo je tudi posebno jamstvo. V nasprotju z videzom je ta element papirja - izpis znane blagajne, zelo pomemben dokument. Elzab fiskalni tiskalniki morajo natisniti raèun in raèun.Pogosto zmanj¹ujemo raèun, ga spreminjamo. Toda na toèki, èe obstaja toliko za nakup nekaj dragocenega, je vredno razmisliti o prejemu, tudi vedeti, kje je na voljo. Mnogim ¾enskam sem se smejal, ko so z osnovno maziljenje uvedle prejemke v denarnico. Toda videl sem tudi ljudi, ki so prejemali potrdilo o prejemu, in ugotovili, da je izdelek, ki so ga kupili v trgovini za nekaj èasa, zastarel. Za nekatere je potrdilo simbol, ki so ga plaèali za to, kar prepoznajo v vreèki, za novo je zadnje pravilo, ki skrbi za izdelek.