Ocena skladi enega tveganja

Dokument o za¹èiti pred eksplozijoVsak obrat mora skupaj s pravico ministra za gospodarstvo, ukrepe in skupno metodo z dne 8. julija 2010 razviti "dokument za za¹èito delovnih mest pred eksplozijo". To govori o zdravstvenih in varnostnih predpisih skupaj z mo¾nostjo eksplozivnega ozraèja.

Kdo mora izdati ta vzorèni dokument?Dokument eksplozijske za¹èite ¾eli biti postavljen pred subjekte, ki ka¾ejo proizvodne in / ali tehnolo¹ke procese z materiali, ki lahko ustvarijo eksplozivne me¹anice in skladi¹èa, v katerih se hranijo. Èe je ocena tveganja pozitivna, je razvoj dokumenta o za¹èiti pred eksplozijami.

Kak¹en je namen dokumenta o za¹èiti pred eksplozijo?Dejstvo tega standarda mora vsebovati ustrezne informacije o za¹èitnih ukrepih in omejevanju uèinkov eksplozije na doloèenih nevarnih obmoèjih.Zadnji zahteva veè kot izjavo delodajalca o pravilni in udobni opremljenosti in oceni tveganja v povezavi s predlogom eksplozije.Dokument mora tudi potrditi, da je pribor in stroj skladen z vsemi ¾elenimi varnostnimi in vzdr¾evalnimi standardi. Seveda pa veljajo tudi zdravstveni in varnostni predpisi za zaposlene, zato mora izjava ugotoviti, kak¹ne metode varstva se uporabljajo zanje, pa tudi, kako je organizirana uporaba varnosti v smislu dela.

Kdo ocenjuje tveganje eksplozije?Oceno tveganja eksplozije mora pripraviti strokovnjak v trenutnem delu. Obstaja lahko na primer gradbeni izvedenec, dokument sam in dokument, ki ga izvr¹uje vladar na podlagi potrdil in spretnosti tehnolo¹kega procesa.