Nevarnosti eksplozije in po ara

Direktiva ATEX (Atmosphères Explosibles, imenovana tudi Direktiva 94/9 / ES, je zakonodaja Evropske unije, ki opredeljuje bistvene zahteve za izdelke, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Obstaja velika veèina strojev in opreme, ki se uporabljajo v rudnikih èrnega premoga za eksplozijo metana in premogovega prahu. ©e enkrat, predpisi o varnosti v posameznih dr¾avah EU so se med seboj razlikovali, kar je imelo precej¹njo oviro za prosto izmenjavo blaga med dr¾avami èlanicami.Iz tega pogoja je bila oblikovana enotna ATEX direktiva, ki je poenotila obstojeèe modele in popolnoma olaj¹ala kro¾enje izdelkov v Evropski organizaciji. Pri izvajanju doloèb èlena 100a Rimske pogodbe je najpomembnej¹a toèka direktive ATEX zagotovitev prostega pretoka blaga, ki zagotavlja visoko stopnjo za¹èite pred eksplozijami. Glede podatkovnih naprav za vlogo v bli¾ini eksplozijsko ogro¾enih obmoèij sta Evropski parlament in Svet Evropske unije 23. marca 1994 izdala ATEX direktivo 94/9 / ES, ki je 1. julija 2003 padla v stanovanje. Poleg tega je bila 16. decembra 1999 sprejeta Direktiva 1999/92 / ES ATEX137 (imenovana tudi ATEX UPORABNIKI, ki se v seriji nana¹a na minimalne zahteve za varnost operacij v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozivnega ozraèja. Direktiva ATEX 94/9 / ES je zaèela delovati do 1. julija 2003 in nadomestila prej¹nje prej¹nje direktive 76/117 / EGS in 79/196 / EGS.

Oznaka CE (fr Conformité Européenneidentifikacijsko ¹tevilko certifikacijskega organaSimbol za izvedboeksplozijeKategorija napravevrsta za¹èite pred eksplozijoeksplozivne podskupinetemperaturni razred

Priporoèamo Atex trening