Modni oblikovalci lakirna var ava

V soboto je potekala predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci pripravili za rastno sezono. Med obèinstvom smo lahko celo identificirali veè znanih osebnosti, novinarje in politike.Prefinjen prikaz je potekal v najbli¾ji podrobnosti in vse je potekalo brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihovo proizvodnjo so uporabljali samo osebne in zraène tkanine velikih, barvitih barv, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad najbolj zraènimi, barvitimi maxi krili v kvaèkani kolièini. Poleg njih so bili navdu¹eni tudi s èipko, romantiènimi oblekami in bluzo z nakitom in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene klobuke z ustreznimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in priljubljenimi cvetovi.Po predstavi je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane posebej za naslednjo slovesnost. Obleka je bila dana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek, ki izhaja iz te prodaje, bo izraèunan na zasebni siroti¹nici. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobre in dobrodelne akcije. Njegovi lastniki so se veèkrat vrnili na na¹e dra¾be, in ko je predmet dra¾be je bil celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka pri¹la v pisarne v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da ime razmi¹lja o vzpostavitvi raèunalni¹ke trgovine, v kateri bi bile na voljo obratne zbirke kot v stacionarnih skupinah.Poljsko oblaèilno podjetje je eno od najbolj¹ih proizvajalcev oblaèil. V veliki regiji je kar nekaj tovarn. V njem je zaposlenih veè tisoè ljudi, med njimi predvsem najbolj¹i krojaèi, krojaèi in oblikovalci. Hkrati to ime zdru¾uje zbirke z poljskimi oblikovalci. Te zbirke so seveda zelo cenjene tudi pred zaèetkom trgovine, pripravljene iz posameznih jutranjih metov v dolge èakalne vrste. Te zbirke potekajo isti dan.Rezultati tega podjetja so ¾e vrsto let zelo priljubljeni med uporabniki, tako v dr¾avi kot tudi v tujini. Pi¹e o njej in ne omenja moèi nagrad, ki jih je prejela, in katere priznavajo, da so rezultati najbolj¹e kakovosti.

Oglejte si va¹o trgovino: Haccp oblaèila za enkratno uporabo