Mobilne naprave v iskalu

Do nedavnega so bile mobilne naprave popolnoma domena posameznih strank. Trenutno se vedno bolj odloèajo za uporabo trgovine. Zahvaljujoè dinamièni rasti prodaje pametnih telefonov se potrebe poslovnih strank spreminjajo. Zato doloèa namen sodobnih informacijskih re¹itev, namenjenih podjetjem.

Vedno veè podjetij, ki zaposlujejo erp sisteme, prosijo proizvajalce te programske opreme za preprosto uporabo prek mobilnih naprav. Uporaba pametnih telefonov je ¹e posebej uporabna pri zbiranju naroèil. To re¹itev re¹ujejo tudi ljudje, ki so prisiljeni potovati popularno. V bli¾nji tehnologiji preverite podatke tipa. Mobilni sistemi to poènejo na eni in edini osnovi standardnih erp programov. Edina razlika je vmesnik, ki je prilagojen mobilnim napravam. Primer re¹itve, ki obravnava tovrstne podatke, je program comarch erp altum. Sodi¹èe vidi predvsem v majhnih in ¹tevilnih storitvenih in komercialnih podjetjih. Mobilni erp sistemi imajo dve mo¾nosti za vnos podatkov. Zlasti pomembna aplikacija za pametne telefone je pomembna med njimi. Pred uporabo mora biti fotografija opreme in naprave. Do podatkov dostopamo po prijavi v prej ustvarjeni raèun. Nova re¹itev je dostop do tistih, ki jih doloèi spletni brskalnik. V tem primeru se morate le prijaviti v sistem - dodatni program ni potreben. Za¾eleno je, da je aplikacija na mobilni napravi vedno posodobljena na najsodobnej¹e mo¾nosti. To pomaga prepreèiti ¹tevilne neprijetne dogodke. Comarch erp altum ima veliko modulov, zaradi katerih bo ta programska oprema odkrila uporabo v skoraj vseh podroèjih. Izhajajoè iz financ in raèunovodstva ter prehoda na logistiko in upravljanje s èlove¹kimi viri.