Meso loeeno v nem kem jeziku

©kandal, povezan z dodajanjem konjskega mesa v zemeljsko goveje meso, je pri¹el na dan v Veliki Britaniji, ki je povzroèil umik sumljivih mesnih izdelkov iz palete trgovskih verig v zahodni Evropi. Na ¾alost z veliko podobnimi ¹kandali ne delamo dovolj na celotni evropski celini. Navsezadnje je bilo v ©vici odkrito, da so v trgovinah namesto govejega peciva prodali posebej pripravljeno in barvano svinjino. Vendar pa so Nemci z grozo odkrili, da so se dragocena jajca, ki teoretièno izvirajo iz ekolo¹kih kmetij, v dejavnostih pokazala z jajci, ki so jih koko¹i ukinili na kmetijah Spodnja Sa¹ka in Mecklenburg.

Opisane zlorabe, povezane z delom proizvajalcev hrane in trgovcev na debelo s klavnicami, so potrditev ¾e obstojeèega trenda, po katerem so ti prihranki naèin za doseganje trga, kakovost mesa pa je le obrobna zadeva. Skrivnostna skrivnost je, da je obièajno uporabljena metoda v trgovcih na debelo s su¹enimi mesnimi izdelki polnjeni mesni izdelki s slanicami, ki pomagajo njihovi velikosti. Injektorji z veè tisoèimi iglami èrpajo vodo v telo s konzervirnimi snovmi, polnili in polifosforji. To poveèuje donosnost proizvodnje mesnih izdelkov, ker slanica vèasih celo polovico te¾e klobase, kar pomeni, da lahko kilogram mesa dose¾e enega in pol kilograma klobasiènega izdelka. Treba je opozoriti na nalepke hladnih mesnih izdelkov, ki jih kupimo, in zapustiti tiste, ki so bile napolnjene s kemijo.

https://pri-hair.eu/si/

Vse to se dogaja v velièini zakona, saj se namesto receptov in pravil, ki urejajo pridelavo odliènega kakovostnega dimljenega mesa, danes skoraj vse mesne izdelke verjetno zakonito prodajajo preko trgovca na debelo s hladnim mesom. MOM (tj. Tako imenovano mehansko izko¹èeno meso je beseda mesni odpadki, nastali po loèitvi okostja od pravega mesa. Pod pritiskom skozi separator se stisnejo napeti, hrustanec, kostni mozeg, ma¹èobe, membrane, krila, zdrobljene kosti, ostanki perja in dlake, pridobljena ka¹a pa je pomemben del najcenej¹ih mesnih izdelkov. MOM nima praktièno nobene hranilne vrednosti, vendar je obogaten z antioksidanti, olji, emulgatorji, polifosfati in ojaèevalci okusa. Vredno je pre¾iveti nekaj veè na dokazanih izdelkih primernega stanja namesto zastrupitve telesa ...