Mednarodno sodelovanje na regionalni in lokalni ravni

Odpiranje mo¾nosti tudi mo¾nost sodelovanja mednarodnih blagovnih znamk v tekoèih letih je prineslo veliko novih ponudb za prevajalce. Spremljajo predsednike, predstavnike velikih korporacij in u¾ivajo razliène prevode, vkljuèno s poslovnimi sreèanji in pomembnimi pogodbami. Tak¹na kompozicija obstaja, medtem ko je obèutljiva in potrebuje veliko ve¹èin, ne le jezikovne.

Ena najpomembnej¹ih oblik je konsekutivno tolmaèenje, kjer prekinitev ne prekine govorca, zapisuje le njegov govor in ga po prevajanju prevede v ciljni jezik. V sodobnem ozadju je treba poudariti, da pri konsekutivnem prevajanju ne gre za natanèen prevod mnenja vsakega govorca, temveè za risanje najpomembnej¹ih elementov iz mnenja in daje splo¹ni smisel. Prevajalci sami priznavajo, da je to resna naloga, saj se mora poleg poznavanja enega jezika dokazati, da je sposoben logièno razmi¹ljati. V tej ¹oli se mora odloèiti, kaj je najpomembnej¹e v posamezni opombi.

dia-rem.eu DiaRemediumDiaRemedium - Revolucionarne rezine, zaradi katerih ste pozabili na diabetes!

Simultano tolmaèenje je bolj priljubljena oblika prevajanja. V obravnavanem primeru prevajalec, ki uporablja slu¹alke, sli¹i izjavo vira in hkrati prevede besedilo, ki ga je sli¹al. Ta vrsta prevajanja se najpogosteje uporablja v televizijskih ali radijskih poroèilih.

Pogosto je vedno pomembno, da se sreèamo s povezavo. Tako prevajanje ¹teje zadnje, da govornik govori 2-3 stavke, ti¹ino, medtem ko v istem obdobju prevajalec prevede izjavo iz izvornega jezika v ciljno. Medtem ko konsekutivno tolmaèenje zahteva pripravo zapisov, v prevodih prevodov zaradi kratkega besedila niso potrebni.

Zgornji primeri so le nekatere vrste prevodov, zaradi èesar obstajajo tudi spremljajoèi prevodi (predvsem na sestankih dr¾avnih organov in politikov ali pravni / sodni prevodi.

Ista stvar obstaja: v prevajalèevi knjigi, poleg popolnega poznavanja doloèenega jezika, se dodajajo refleksi in priprave, a tudi dobra dikcija in ¹iroka odpornost na stres. V zadnjem klubu, pri izbiri tolmaèa, je vredno preveriti njegovo znanje.