Izdelava risbe optienega mikroskopa

Internet je revolucioniral ¾ivljenje ljudi. Na ¾alost, poleg mnogih nespornih prednosti, kot so takoj vstopi na doloèeno obmoèje in nosi veliko gro¾enj. Eden najbolj obèutljivih je zasvojenost z internetom.

Ocenjuje se, da se kar 20% uporabnikov raèunalnikov sooèa z nevarnostjo, da se navadijo nanj. Trenutno obstaja samo ena od naprav, ki se kopièijo z gradnjo. Seveda je internet trenutno najpogostej¹i vzrok odvisnosti. Poleg imena "zasvojenost z internetom" je enostavno najti izraze, kot so: mre¾ni alkoholizem, omre¾na odvisnost, kibernetska odvisnost, internetna holizem, internetna odvisnost, infoholizem, odvisnost in odvisnost od raèunalnika. Vsak od zgoraj navedenih izrazov opisuje stanje, ki je odvisno od ur uporabe interneta, kar slabo vpliva na delovanje èloveka v medosebni, psiholo¹ki, dru¾beni, dru¾inski in ekonomski skupini. Ljudje, ki jih je prizadela ta te¾ka bolezen, so nenehno prijavljeni v splet in so nenehno obtièali v virtualni realnosti, pozabljajo na svet, ki jih pokriva, na primer na prilagodljive èase dneva.

Kako pomagati odvisni osebi z interneta? Prviè, priljubljenosti tega dejstva ne smemo podcenjevati. Najbolj¹e zdravilo je celovita zasvojenost z internetom in zdravljenje v Krakovu. Na¹i strokovnjaki bodo pomagali odvisniku spremeniti sposobnost uporabe razliènih tehnik. V nekaterih primerih je nenadomestljivo loèiti bolnika od raèunalnika, ki je povezan z internetom. Na¹a terapija, ki so jo pripravili nekateri strokovnjaki, bo odvisniku omogoèila, da se vrne v pravo ¾ivljenje.