Ime odvisnosti

Nekateri pravijo, da je napaèno misliti, da nove oblike odvisnosti veljajo le za neomejeno u¾ivanje psihoaktivnih snovi. Vendar pa je za milijone ljudi stalna uporaba interneta izèrpavajoèa odvisnost. Zasvojenost z internetom je odvisna od brskanja po spletnih straneh in obse¾nih del na razliènih socialnih omre¾jih. To vpliva na stranko ne le z de-poudarjanjem (z odmikom od vsakdanjega ¾ivljenja, ampak tudi negativno vpliva na njegovo veljavnost v resniènem ¾ivljenju.

Ta pojav je ¹e vedno relativno novPogosto zasvojenost z internetom povzroèa motnje na psihofiziènem podroèju in zmanj¹uje zmo¾nost medosebne komunikacije in oblike ekonomske enote. Èeprav je zasvojenost z internetom ¹e vedno razmeroma drug pojav na Poljskem in ¹e vedno primanjkuje denarja za financiranje resnih raziskav o tej disfunkciji, nekateri podatki ka¾ejo na velik obseg tega te¾kega pojava. Zdravljenje patolo¹ke skrbi z virtualnim svetom je podobno uspe¹nemu zdravljenju drugih odvisnosti. Prvi korak je prevzem teme zlorabe raèunalni¹kih omre¾nih virov. Nato morate poskusiti omejiti uporabo WWW kartic.

http://si.healthymode.eu/mibiomi-patches-rezine-prirocen-in-ucinkovit-nacin-za-izgubo-teze/

Kako delujejo bolniki?Zmerna pomoè obstaja v vseh ¾ivljenjskih stvareh. V tem primeru se odvisnost odpre tam, kjer se zdrav razum zapre. Psiholo¹ke posledice motenj èasovnih razmerij, povezanih s èasom, porabljenim na spletnih straneh, so nebesedne in verbalne komunikacijske motnje in depresija, ki jih povzroèa pomanjkanje me¹anja z internetom. Odvisniki se sistematièno umikajo iz dru¾benega ¾ivljenja. Njihova resnièna raven obstoja postane imaginarni virtualni svet. Njeni nepozabni viri povsem zahtevajo èas, vèasih pa motijo naravni dnevni cikel sprostitve in nege. To je za ¾enske odvisnike precej te¾ko, saj vodi tudi v labilno koncentracijo hormonov, glukoze in drugih snovi, ki so pomembne za pravilno delovanje telesa. Zasvojenost z internetom vpliva na ljudi v vseh starostnih skupinah. Zato morate nadzorovati kolièino èasa, porabljenega v gradnji, tako da vam ne bo treba postati netholièen od va¹ega internetnega uporabnika.