Gastronomija 365

Prevajanje tehniènih dokumentov je posebna vrsta prevajanja. Da bi to lahko storili, je treba predstaviti ne le zelo hitro znanje tujega jezika, temveè tudi znanje s podroèja doloèenega tehniènega problema. Znanje jezikov v sodobnih prevodih pravi, da gre z roko v roki s pripravami in obèutki, dose¾enimi v doloèeni industriji.Tehnièni prevajalci so pogosto ljudje, ki imajo NE certifikat, tj. tehniène stvari. Da bi zagotovili, da bodo tehnièni prevodi dokumenta izvedeni na pravi in ustrezen naèin, je dobro preuèiti znanje in spretnosti prevajalca.

Ne smemo pozabiti, da tehnièni prevodi niso samo besede. Ob veliki moèi obstajajo izjemno tehniène risbe, naèrti in programi. Pristojni tehnièni prevajalec ne bi smel biti le strokovnjak na doloèenem podroèju, ko gre za ustrezen besednjak, vendar bi moral ¹e vedno imeti predispozicijo za branje potrebnih popravkov v kratkem ali tehniènem risanju, da se zagotovi popolna berljivost dokumentov. Preden izberete tehniènega prevajalca, morate razmisliti, za katero vrsto prevoda boste potrebovali prevajalske storitve. Èe je le trenutni prevod, je primer razmeroma preprost, saj prevajalci ponujajo prilo¾nost, da si ogledajo telo pomnilnika prevodov TRADOS, ki je osnova tehniènih prevodov za skoraj vse jezike, praktièno vseh vpra¹anj v sedanji industriji.

Dr Extenda

Pri tolmaèenju se morate osredotoèiti na specialistièno raziskavo, ki ima ustrezno znanje, ki vam pomaga pri prevajanju s pomoèjo specializirane programske opreme, saj je lahko tudi najmanj¹a razlika med tujim in ciljnim jezikom vir resnih te¾av. Mnoga podjetja ¾e uvajajo ne le pravne in tehniène dokumente, ampak tudi ljudi, ki so specializirani izkljuèno za to dodatno metodo prevajanja. Tega ne ¹èitim, ¹e posebej v primeru tolmaèenja, bolj¹a re¹itev bo le iskanje strokovnjaka za tehniène prevode. Stro¹ki nakupa tehniènih prevodov se obièajno razlikujejo med obmoèji od 30 PLN do 200 PLN, odvisno od podjetja in sloga zahtevnosti dokumenta.