Fiskalni prenosni tiskalnik

Kaj je naprava, ki se imenuje fiskalni tiskalnik in kak¹en je resnièni pomen te institucije? Odprite se za razmislek o tem in malo spoznajte to temo.

Na splo¹no je fiskalni tiskalnik predvsem naprava, ki bele¾i prihodke, ki izhajajo iz maloprodaje. Ta registracija je dejansko narejena za namen davène poravnave. Gre za tako imenovano dohodnine in DDV. Da bi bil fiskalni tiskalnik vkljuèen v sklop za omenjeni namen - in v vseh zdru¾ljivostih z zakonom - mora biti seveda homologiran.

Za razliko od blagajne fiskalni tiskalnik ne more delovati popolnoma neodvisno. Povezan mora biti z raèunalnikom. Delovanje te institucije je registracija in tudi izpisek potrdila o prejemu. Pri tem je treba omeniti, da fiskalni tiskalnik v skladi¹èu ustvari tako imenovane raèunalni¹ke sisteme prodaje. Tukaj lahko na primer omenimo blagajne POS. Poskrbeti moramo za dejstvo, da lahko uporabimo kateri koli - naèeloma - raèunalni¹ki program, ki lahko spretno nadzoruje tiskalnik z vmesnikom RS-232 ali USB, da registrira potrdilo o prejemu na fiskalnem tiskalniku. Prav tako je pomembno, da programov, ki uporabljajo fiskalne tiskalnike, ni treba homologirati. Medtem komunikacijski protokol obstaja v javnosti. Njegovo priljubljenost najdete na spletnih straneh proizvajalcev tiskalnikov.

Spomnimo, da je vsak prodajalec, katerega dobièek je bil veèji od mejne vrednosti, ki ga je natanèno doloèil NB Ministrstvo za finance, odgovoren za ustrezno registracijo prodaje na drobno in za to obstaja davèna blagajna ali fiskalni tiskalnik.

Nedvomno fiskalni tiskalnik tiska posebne davène prejemke za mo¹ke. Vendar to ni vse. Ker so na kontrolnem zvitku kopije (tj. Potrdila ¹e vedno natisnjene. Predstavljajo posredovane za arhiviranje. Seveda mora biti natisnjeno potrdilo - tudi potem po prodaji - predano kupcu. Spremembe na kontrolnih zvitkih mora varovati en prodajalec. Pribli¾no pet let je. Hkrati je vredno omeniti ¹e naslednje: veè let je mogoèe kopijo natisnjenih besedil shraniti na elektronsko mesto. Kmalu po zakljuèku vsakega prodajnega dne ¾ivi uporabnik, da konèa kolièino tako imenovanega dnevno poroèilo - fiskalno.