Delovno in za eitno ozemljitev

Elektrostatièna ozemljitev je elektrostatièna ozemljitev, ki se uporablja v transportu in vseh vrstah vnetljivih tekoèin, pra¹kov in plinov. Elektrostatièna ozemljitev resno zmanj¹uje tveganje eksplozije ali v¾iga drugih vrst vnetljivih snovi pri uspe¹nosti iskre. Nenadzorovano praznjenje lahko vname me¹anico tekoèine in hitenja, enako pa nastane eksplozija.

Seveda je mogoèe odpraviti nevarnost samov¾iga in eksplozije. Da so obstojeèe dodatne konstrukcije prisotne, bi moralo biti podobno ozemljitev, z drugimi besedami nadzorovano odvajanje elektrostatiènih nabojev. Tovrstna elektrostatièna ozemljitev bo znatno zmanj¹ala tveganje eksplozije transportiranih gorljivih snovi. Ta tip enostavnega ozemljitve se postavi iz ozemljitvene sponke in ¾ice. Kabli, ki se uporabljajo pri ozemljitvi, imajo nizko elektrièno upornost in zelo visoko odpornost na mehanske po¹kodbe. Mo¾no je uporabiti bolj zapleten sistem ozemljitve s krmilnim sistemom, ki povzroèi, da se izdelek preva¾a ali izdaja le v èasu, ko je ozemljitev pravilno prikljuèena.Ali ste preseneèeni, ko uporabljate to vrsto tal? Najpogosteje se uporabljajo pri nakladanju in razkladanju ¾elezni¹kih in cestnih cistern, rezervoarjev, sodov in kot dokaz elementov procesnih instalacij. Za ustvarjanje nevarnosti eksplozije vodi in me¹anje in ¹kropljenje ali èrpanje razliènih vrst vnetljivih snovi. V èasu interference v vnetljivih bazah nastanejo elektrièni naboji s stikom ali loèevanjem delcev. Kadarkoli pride do elektrostatiènega naboja in se zbere v dru¾bi vnetljivih snovi, nastane nevarnost. Pomembno naèelo kakr¹ne koli za¹èite pred elektrostatièno razelektritvijo je nedvomno moèna sponka in pravilno izbran kabel, ki omogoèa izvedbo elektriènega naboja na ozemljitev.Pomembno je, da morajo prikljuèki in kabli, ki so prikljuèeni v zemljo, izdelati zelo zahtevne smernice, doloèene na preskusni liniji. Trenutno najbolj¹e uèinke prina¹ajo sodobne vrste sistemskih ozemljitev.