Davene stopnje 2012

Pogosto uporabljena bli¾njica kadrovskega osebja, medtem ko so plaèe namenjene celotnemu delu, ki je povezano s poravnavo zaposlenih v doloèenem uradu. Vodje podjetij ¾elijo biti preprièani o zakonskih dol¾nostih, ki izhajajo iz funkcije njihovega delodajalca, saj lahko njihova neprevidnost ima neprijetne posledice tako z vidika davènega urada kot tudi s strani Urada za socialno zavarovanje. Delodajalec kot delodajalec deluje kot plaènik prispevkov, kar pomeni, da je dol¾an ZUS plaèati zahtevane zneske za na¹e goste. Ti prispevki za zdravstveno zavarovanje se plaèajo ne glede na velikost ali vrsto zavarovalnih pravic, za plaèilo socialnih prispevkov pa veljajo doloèene omejitve. Lastnik podjetja mora predlo¾iti zahtevke za zavarovanje s predlo¾itvijo uradnega obrazca Zavodu za socialno zavarovanje v sedemdnevni sezoni od trenutka zaposlitve, torej od obveznosti zavarovanja. V primeru klasiène pogodbe o zaposlitvi je treba plaèati vse socialne prispevke, v primeru zakonske pogodbe pa se zahtevajo le pokojninski in invalidski prispevki (po mo¾nosti tudi prispevek za nesreèo.

Osebje in izplaèila v primeru, ko so ljudje ¹tudenti, se razlikujejo po tem, da se pokojninski in pokojninski prispevek zavedata pomanjkanja nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja. Pomembno je omeniti, da podjetnik plaèuje zdravstvene in socialne prispevke Zavodu za socialno zavarovanje tudi za sebe, medtem ko je obveznost osebe, ki soèasno dela s polnim delovnim èasom in povzroèi, da sedanje podjetje plaèuje samo zdravstvene prispevke. Obstaja alternativna re¹itev za zaposlovanje zaposlenih, obstaja pa tudi zunanje izvajanje osebja in plaèe. Pomeni odstop od zaposlovanja osebja in zunanje pomoèi podjetja, ki prevzame osebje in plaèe, ter vse obveznosti, ki so povezane s tem, da postane osnova.