Davena blagajna rem

Blagajna mora biti vsak podjetnik, ki mora blago ali storitve prodati v polo¾aj fiziènih oseb, ki ne izvajajo gospodarske kampanje. Hkrati ne razmi¹lja o tem, ali je prodajalec plaènik DDV ali je sam umaknjen iz tak¹nih poravnav. Katere so obveznosti davène blagajne?

Èe imate blagajno, morate najprej preveriti, ali mora obvezno zabele¾iti kolièino prodaje, ki jo opravlja. V primeru majhne prodaje, ki se izvaja redko, je vèasih koristneje zapustiti evidenco v nedokumentirani statistiki prodaje. Izjeme od potrebe po blagajni¹ki blagajni so bile predstavljene v zakonu ministra za finance z dne 4/11/2014 v zgodovini oprostitev obveznosti vodenja evidenc z uporabo blagajn.Pomislite na dejstvo, da smo ob nakupu prve blagajne upravièeni do nadomestila, ki dose¾e celo 90% njegovih ¹tevilk, vendar ne veè kot sedemsto zlotov. Velika ugodnost, tudi za kupca in dobavitelja, bo taka blagajna, ki bo predstavljala popoln katalog prodanega blaga ali storitev. Za kupca je visoka vrednost sedanjega polo¾aja dejstvo, da bo prejel potrdilo, ki ga bo dal kot mo¾no osnovo za vrnitev.

Naèelo vpliva na blagajno bo fiskalizacija blagajne. Za kaj gre? Obstaja edinstven in zanesljiv postopek, ki vkljuèuje trajno dodelitev davène ¹tevilke davkoplaèevalcem davènemu modulu. Seveda lahko kupimo tudi blagajno, prav tako ne naredimo fiskalizacije, navsezadnje lahko tak fiskalni znesek priporoèamo, da ga preberemo samo v nefiskalnem sistemu. Zlasti je pomembno, da fiskalizacijo blagajne opravi izku¹en tehnik, v primeru napake pa je priporoèljivo kupiti novo blagajno.

Man PrideMan Pride Rešitev za povečanje kakovosti seksa in večje erekcije!

Glavne naloge fiskalne blagajne morajo biti natisnjene in izroèene uporabniku kadarkoli, èe opravi nakup, in enkrat dnevno izpisati dnevno poroèilo. Enkrat na mesec (prvi dan vsakega meseca je treba natisniti meseèno poroèilo. Ne pozabite tudi na obvezen pregled. Izdelati ga je treba po 24 mesecih uporabe blagajne. Naj gre za pravilno shranjevanje potrdil in poroèil: zakonodajalec podjetnikom nalaga obveznost hranjenja kopij zvitkov in dnevnih poroèil za obdobje petih let, potrdil za obdobje dveh let (od konca davènega leta. Pomembno je tudi vedeti, da mora podjetnik po petih letih obvezno zamenjati modul blagajne.