Blagajne uporabljajo allegro

Tolmaèi obièajno prevajajo jezik iz enega jezika v drugega, nekateri pa poznajo drugi jezik na koncu, da lahko sprejmejo svoj materni jezik. Vèasih je med veèjimi konferencami ali poslovnimi sestanki mo¾no, da tolmaèi ne predstavljajo vseh potrebnih jezikovnih kombinacij. Stanje je, na primer, mesto, kjer nem¹ki prevajalec prevede nem¹kega govorca v angle¹èino in angle¹ki prevajalec le po prevodu govora. na jezik, razumljiv drugim udele¾encem dogodka. To je ista tehnika, ki se obièajno imenuje rele, posredni prevod drugega tujega jezika.

http://si.healthymode.eu/hallu-motion-korektivni-aparat-za-prilagajanje-velikega-prsta/Hallu Motion. Korektivni aparat za prilagajanje velikega prsta

Pod imenom pivot & nbsp; se razume prevajalec, ki sodeluje v obravnavanem postopku, ki za nove prevajalce prevaja èlanek v jezik, razumljiv za nove simultane prevajalce. Taki prevajalci imajo pravico do manevriranja, imenovanega retour, in zato prevode iz maternega jezika v sedanji aktivni jezik. Èe manj kot en ali dva prevajalca govorita manj privlaèen jezik, potem prevedeta iz obravnavanega jezika v individualni aktivni slog, ki nato zagotavlja kot pivot za druge prevajalce iz naslednjih kabin. Zahvaljujoè posredni prevajalski tehniki so konference mo¾ne z omejenim ¹tevilom jezikovnih kombinacij in lahko prihranijo denar.

Slabosti metode releja & nbsp; pomenijo poveèano tveganje napake pri usposabljanju preostalega prevoda, kot tudi pomembno razliko med èasom govora govorca in trenutkom, ko stranke konèno sli¹ijo prevod. Strokovnjaki iz tolma¹kih pisarn v Var¹avi ugotavljajo, da je takrat ¹e posebej te¾ko ¾iveti, ko govornik govori ali poka¾e nekaj v govoru. Nazadnje pa je v obliki tudi nenamerni komièni uèinek, ko polovica obèinstva nagrajuje govornika z aplavzom, saj je konec govora ¾e sli¹an, druga polovica obèinstva spremeni edino spremembo, le s kasnej¹im poslu¹anjem prevoda.