Blagajna brezplaeno

Èe zaènete z na¹im finanènim delom, je vredno preveriti, ali vam ni treba kupiti postnet neo & nbsp; checkout in ga vsakodnevno uporabljati v zasebni knjigi. Poljski predpisi zelo natanèno in pomembno nas obvestijo, kdo ¾eli ¹teti blagajno in kdo mora izdati potrdila.

V letu 2015 se je v na¹i regiji moèno zmanj¹alo ¹tevilo davkoplaèevalcev, ki so bili primerni za uporabo loèenih fotografij od obveznosti, da imajo davène blagajne, kar seveda pomeni, da fiskalna blagajna postaja nuja za vedno veèje ¹tevilo dr¾avljanov.

Skupaj z razliènimi doloèbami Zakona o DDV so vsi zavezanci v matièni regiji dol¾ni uporabljati blagajne za transakcije za fiziène osebe, ki ne poslujejo. Davkoplaèevalci imajo in obveznost, da uporabljajo registrske blagajne za uspeh pri registraciji prodaje na polo¾aj kmetov pav¹alistov. Registrske blagajne morajo pridobiti samo tisti davkoplaèevalci, katerih letni dohodek presega 20 000 PLN.

Prav tako je treba dodati, da avtomobilske delavnice ne smejo biti zmo¾ne registrirati blagajn, èe jih uèinki neposredno vgradijo v avtomobile. V takih okoli¹èinah servisne delavnice ponujajo storitve in ne prodajajo doloèenega blaga. Davèni uradi prav tako navajajo, da pri takem uspehu na izdanih raèunih za pomoè pri popravilu ne vna¹ajo sestavljenih delov, ker lahko zaradi specifikacije teh uèinkov te¾ko pridobi pravico do odstopa od potreb gospodarjenja z blagajnami.

V svoji regiji iz davènih blagajn, dobaviteljev elektriène energije in podjetij, ki ponujajo telekomunikacijske, zavarovalne in finanène storitve, so tudi opro¹èeni. Izvzetje lahko uporabljajo podjetja, ki opravljajo storitve, neposredno povezane z nepremièninskim trgom. Ne smemo pozabiti, da ni treba, da imajo blagajne po po¹ti podjetja za prodajo po po¹ti, saj se plaèilo opravi na banèni raèun. Oprostitve davkov in nove dru¾be, ki opravljajo storitve potni¹kega prevoza, ne morejo biti izvzete iz oprostitev tr¾enja do 20 000 PLN.