20 000 blagajna

Izgradnja lastne poslovne dejavnosti, o kateri se veliko ¾ensk spra¹uje, je meja re¹itve blagajne. V nasprotju z videzom je znesek posojila sam po sebi precej prijeten za opazovanje in ustvarja 20.000 zlotov, èe je potrebno prodati blago za zasebne ¾enske. Vendar pa je res, da je izvzetje blagajne zaradi gibanja, ki je samo zunaj mo¾nosti. V nasprotju z videzom je meja umika iz blagajne preveè mirna za preverjanje.

Zato morate pred odprtjem vodilnega poljskega podjetja ne le poznati omejitev re¹itve od blagajne, ampak tudi, katere industrije to nujno potrebujejo. Toda ko gre za mejo, povezano z nakupom, se ukvarja le s prometom, povezanim s prodajo izdelkov za zasebne ¾enske. Ta omejitev ne vkljuèuje trgovanja s podjetji in podjetji v dr¾avni lasti. Industrija, ki mora nujno biti fiskalna gotovina, je primerna za industrijo, kot je prodaja tekoèega plina, radijska oprema, fotografija, avtomobilska industrija, potni¹ki promet in ¹tevilni drugi deli. Seznam industrij je natanèno opredeljen v uredbi ministra za finance. Preden zaènete poslovati, morate preveriti, ali dejavnost, ki se odpre, ne obstaja na seznamu del, ki imajo obvezen elzab alfa blagajne. Poleg tega obstaja seznam industrij, ki so odstopile od tega, da imajo davèno blagajno, kar je seveda posledica narave kampanj. Ta vrsta dela je namenjena kurirski in po¹tni storitvi, telekomunikacijam, izobra¾evanju, doloèenim vrstam prevoza in ¹tevilnim novim podobnim dejavnostim. Torej je to naèelo, od katerega omejitev, ki bi morala imeti blagajno, ni tako pomembna. Veliko moèi je zdaj res, èe spada v panoge, ki morajo imeti obvezno blagajno in ali so popolnoma opro¹èene njenega razpolaganja. Zato je zelo drago, ker èe bi bilo v nasprotju z veljavno zakonodajo, bi se lahko razkrilo, da bomo zdaj na zaèetku kampanje imeli veliko te¾av. Morate biti seznanjeni z zakonom. .